Privacybeleid

Nieuwe privacywet (25/05/2018) – privacyverklaring leden Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” vzw.

Identiteit van de organisatie.

VZW Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem”, Markt 39 3271 Zichem

Secretariaat-info@herenvanzichem.be – Contactpersoon: Karel Peeters, secretaris

Als vzw Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” zijn  wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door vzw Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • de ledenadministratie en -verzekering (gebeurt nationaal door Vlamo vzw, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent. Zij worden er opgeslagen in een beveiligde database).  Uw verstrekte gegevens zijn verder alleen zichtbaar voor de secretaris van vzw Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem”. Thans is dat Karel Peeters. Hij bewaart een kopie van deze gegevens in een excelbestand op zijn PC (met paswoord beveiligd).
  • het bezorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor activiteiten en flyers.
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

VZW Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor zij de gegevens heeft gekregen.

Verstrekking aan derden.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn.

VZW Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, nl. 2 jaar na het stopen van uw lidmaatschap.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. U neemt desgevallend hiervoor contact op met de secretaris van vzw Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” (secretariaat-info@herenvanzichem.be).

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact op te nemen met onze secretaris, via voormeld e-mailadres.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement.

VZW Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website www.herenvanzichem.be.

Europese Verordening 2016/679

VZW Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia “De Heren van Zichem” verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van de persoonsgegevens na te leven.

WordPress Themes